İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

Belediyelerden Pazar Tezgahı Nasıl Kiralanır? Şartları Nelerdir?

11.02.2019

Türkiye’de pazarcılık anlayışı alışverişin temelini oluşturan sosyal ve ticari bir unsurdur. Pazarcılık, belediyeler tarafından pazar alışverişi için ayrılmış özel alanlardaki kapalı pazar ve sokak aralarında, caddelerde kurulan açık pazarlarda haftanın belirli günlerinde kurulmak suretiyle varlığını devam ettiriyor.

Pazarda Tezgah Açmak İçin Nereye Müracaat Edilmelidir?

Pazar yerlerindeki düzeni sağlamak ve işleyişi hukuki olarak yönetmek belediyelerin sorumluluğundadır. Belediyeler pazar alanlarını parsellere ayırır ve pazarcılara bu parsellerden yer tahsis eder. Genellikle açık pazarlarda parseller kiralanır, kapalı pazarlarda ise satın alınır. Bununla birlikte pazarcıların pazar yerinde belirli bir yeri olur ve her hafta aynı yerde ürün satışı yaparlar. Dolayısıyla pazar tezgahı açmak isteyenlerin önce belediyeye müracaat etmesi gerekir.

Pazarda tezgahların duracağı yerlerin kiralamak ya da satın almak koşuyla işletilmesine dair işlemler belediye encümeni tarafından yapılır. Satış yerleri, belirli süreli sınırlı hak tesisi yöntemiyle kiralanarak ya da direkt tahsis yoluyla işletilir. Tahsis edilen sınırlı hak, tapu kütüğüne tescil edilir ve süresi 10 yıl ile sınırlı olur. Direkt tahsis işleminde ise aynı belediye sınırları içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara ve belediye sınırları içinde ikamet edenlere öncelik verilir. Aynı pazar yerinde tek bir kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak en fazla iki adet satış yeri işletmesi verilmektedir.

Pazar Tezgahında Satış Yapmanın Şartları Nedir?

Belediyenin uygun gördüğü pazarlarda belirli gün ve saatler içerisinde pazarcılık yapılması adına satıcılara pazar tezgahları verilir. Bu tezgahlar, kiralama süresi boyunca pazarcılık yapacak kişinin üzerine zimmetli olur. Belediye tarafından verilen pazar tezgahlarını kiralamak için sağlanması gereken bazı şartlar ve gerçekleştirilmesi zorunlu resmi işlemler mevcuttur.

Gerekli belgeleri temin ettikten sonra, belediye encümeni tarafından tespit edilen başvuru ücretini ödeyip başvurusunu tamamlayan kişiler, pazar yerinde perakende satış yapabilir. Pazar yerinde toptan satış yapmak yasaklanmıştır.

 • Pazar tezgahında belediyeye belirtilen mal veya ürünün kategorisinin dışında hiçbir şekilde ürün ya da mal satışı yapılamaz.
 • Tezgah sahibi olmak için aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odasına da kayıt yaptırılması gerekir.
 • Vergi mükellefi olunduğuna dair bağlı olunan vergi dairesinden bir belge alınmalıdır.
 • Satış yeri tahsis edilecek pazarcıların bulaşıcı hastalığının bulunmaması gerekir.
 • Belediyenin pazarcılara uygun gördüğü ve satıcının talebi doğrultusunda belirlenen tarih ve saatler dışında satış yapmak yasaktır.
 • Başvuru tarihinden önceki yıl içinde belediye tarafından pazarcılık yapan kişinin hakkında tahsis iptal ya da kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmalıdır.

Pazar Yeri Satın Almak ya da Kiralamak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Pazar yeri başvurularında bulunacak kişilerin belediyeye müracaat etmeden önce gerekli evrakları temin etmeleri gerekir. Pazar yeri satın alma ya da kiralama konusunda temin edilmesi şart olan belgeler;

 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • Belediyeye herhangi bir borç bulunmadığına dair belge,
 • Pazar yeri için hazırlanan talep dilekçesi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgah belgesi,
 • Pazar yeri şartnamesi ve yönetmeliği hükümlerine uyulacağına dair sözleşme,
 • Meslek odası sicil kaydı şeklinde sıralanır.

Üreticiler için geçerli olan tahsis işlemi, pazar yerinin bulunduğu yörenin mevsimsel şartları ve üretim sezonu dikkate alınmak üzere, yılın belirli bir dönemini kapsayacak şekilde belediyeler tarafından yapılır. Üreticilere ayrılmış olan özel satış yerleri, üretim sezonu dışında kalan aylar içerisinde yedek pazarcı listesinde yer alan pazarcılara tahsis edilebilir.

Pazar Tezgahı Nasıl Satın Alınır?

 • Belediyeler zaman zaman pazar yerlerini satışa çıkarır. Satış için genellikle ihale yöntemi tercih edilse de birebir satış da gerçekleştirilebilir. Pazar tezgahı satın alma işlemlerinin işleyişi ve başvurunun sonuçlanması yaklaşık 40 gün sürmektedir.
 • Yapılacak tahsis işlemi, belediye tarafından; en az bir yerel gazetede ilan edilmek, en az yedi iş günü belediye ilan panosunda asılı kalmak ve belediyenin resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca karar, üyelerine duyurmak üzere ilgili meslek kuruluşuna bildirilir.
 • Duyuruda, pazar yerinin kurulacağı yer, üretici ve pazarcı satış yeri sayısı, müracaat sahiplerinde aranan şartlar ve bu kişilerden istenen belgeler, son başvuru tarihi ve yeri ile belediye tarafından uygun görülen diğer hususlar yer alır.
 • Başvurular, duyuruda belirtilen tarihe kadar bizzat satın alacak kişiler tarafından yapılır. Yapılan inceleme sonucunda istenen şartları taşıdığı anlaşılan başvuru sahipleri, kuraya katılma hakkını kazanır.
 • Kuraya katılma hakkı kazanların listesi, aynı şekilde 7 iş günü süreyle ilan panosunda ve resmi internet sayfasında yayımlanır. Bununla birlikte listeye itirazın süresi ve şekli ile kura işleminin yapılacağı gün listede belirtilir. Kura işlemine katılma hakkı kazanamayanlar listeye itiraz edebilir. İtirazlar, belediye tarafından değerlendirilip karara bağlanır.
 • Kura işlemi, müracaat sahipleri ve noter huzurunda yapılır. Kurada, ilgili meslek kuruluşu tarafından yönlendirilmiş yetkili bir temsilci de yer alabilir. Yapılan kura sonucunda başvuru yapanların asli ve yedek listeleri yayımlanmak zorundadır.

Pazarda Tezgah Nasıl Kiralanır?

Pazarlardan kiralanacak yerler, ilgili belediyelerin ilan panolarından ve internet üzerinden duyurulur. Belediye tarafından yapılan ilan duyuruları, tahsis tarihinden en az bir hafta önce yayımlanır. Bu bağlamda, ilanın geçerlilik süresi 1 haftayla sınırlıdır.

İlanın bir kopyası da ilgili meslek odalarına gönderilir. Pazar yeri tahsisi için başvurular kayıtlı odalara yapılır, odalar başvuruları Belediye Başkanlığına iletirler.

Pazar yerini kiralayabilecek olan kişilerin, talep edilen belgeleri temin ederek Belediye Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Başvurular 30 gün içerisinde sonuçlanmak üzere değerlendirilmeye alınır. Değerlendirmeyi; ilgili meslek odası temsilcileri, Hesap İşleri Müdürlüğü, Hal Memurluğu ve Zabıta Amirliği tarafından oluşturulan komisyon yapmaktadır.

Olumlu sonuçlanan pazar yeri tahsisi başvuruları odalara bildirilmektedir.

Başvurusu uygun görülenler bir liste halinde Zabıta Amirliği tarafından duyurulmaktadır. Olumlu sonuçlanan başvuruların sahipleri, gerekli depozito ve ücretleri ödedikten sonra pazar yeri tahsis belgesini alabilir. Pazar yeri tahsis belgesi olmadan ilgili pazar yerinin kullanılması kesinlikle yasaktır ve belirli cezai uygulamalara tabidir.

Pazar yeri kiralama fiyatları; pazarın bulunduğu şehre, pazarın yerleşkesine ve konumuna, aynı zamanda da tezgahın bulunduğu yere göre farklılık göstermektedir. Ortalama olarak pazar tezgahı kiralama fiyatları 5 bin TL’den başlayıp 50 bin TL’ye kadar çıkar. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca üretici ve semt pazarlarındaki tezgahların tahsis bedeline belediye karar verir. Tahsis sahiplerinden, belirtilenler dışında herhangi bir konuda ücret tahsil edilemez.

Pazar Yeri Nasıl Kiraya Verilir?

Belediyede sınırlı sayıda gerçekleştirilen “pazar yeri satma” ihaleleri kapsamında pazar yeri mülkü olanların; kendilerine ait alanları kiraya verebilmeleri için ilgili belediyelerden yazılı izin almaları gerekir.

Buna bağlı olarak pazarcılık yapamayacak durumdakilerin pazar yerlerini, belediye tarafından belirtilen ücretler karşılığında esnafa kiraya vermeleri mümkündür. Mülk sahibi şahısların pazar yerleri için kendilerinin fiyat belirlemesi ya da belediye tarafından belirtilen ücrette değişiklik yapması söz konusu değildir. Haftanın belirli günlerinde açılan tezgahların kira bedeli; pazarın bulunduğu semte, tezgahın pazarın içerisindeki konumuna ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir.

Pazar yeri mülk sahipleri; müşteri yoğunluğuna bağlı olarak satın aldıkları tezgahlarını kiraya vermeleri durumunda ortalama 5-6 yıl içerisinde maliyet ve başlangıç ödemelerini geri kazanabilirler. Bu açıdan bakınca pazar yerine yatırım yapmanın, AVM’de dükkan satın alıp başkasına kiraya vermekten daha kazançlı olduğu söylenebilir.

Pazar Yerini Devretme Süreci Nasıl İşler?

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen genel şartlara uyan pazar yeri sahiplerinin, pazar yerini devretme, kiraya verme ve trampa yapma hakkı vardır. Buna bağlı olarak, tahsis edilen satış yerlerinin, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi mecburi hallerde belediye tarafından mirasçılara yasal devri gerçekleştirilir.

Yönetmelikte vefat durumda mirasçılara pazar yeri devrinin, mirasçıların anlaşmasına bağlı olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda vefat tarihiden itibaren üç ay içinde belediyelere yazılı istekte bulunulmalıdır. Devir işleminin tamamlanması için mirasçıların hemfikir olduğunu gösterir noter onaylı belge ve veraset ilamının dilekçeye eklenmesi zorunludur. Bununla birlikte, kesintisiz beş yıl kullanılan pazar yerlerinin devir işleminde herhangi bir ücret talep edilmez.

Pazar Yerinin Kullanım Şartları Nelerdir?

 • Satın alınan yerlerin sahiplerince şahsen kullanılması gerekir.
 • Tanıtım levhası herkes tarafından kolayca görülebilecek bir şekilde konulmalıdır.
 • Belediyeden izin almadan değişiklik veya bu yere eklemeler yapılmaz.
 • Geçiş yollarında mal tanıtımı ve mal satışı yapılmaz
 • Belediye tarafından belirlenen saatler dışında; mal getirilmez ve araba bekletilemez.

Bir önceki yazımız olan Seyahat Acentası Bilet Satış Ofisi Nasıl Açılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. tavsiyeci dedi ki:

  Belediye Gelirleri Kanununa ve Pazar Yerleri Hakkında ki Yönetmeliğin 15. ve 16. Maddelerine göre belediyenin pazarcı esnafından işgaliye harcı(tahsis ücreti) dışında bir ücret tahsil edemez depozito, başvuru ücreti kira diye bir ücret alamaz tahsis ücreti de pazarın kurulduğu gün için alınan işgaliye harcıdır. satış için ihale diye birşey olmaz kura yolu ile sergi alanları belirlenir